top of page

ממד לכל אחד

עכשיו במסגרת התקנות החדשות של הג׳׳א (פיקוד העורף) ניתן לכל בית םרטי עד 2 קומות להגיש בקשה מקוצרת ישירות לפיקוד העורף לממ׳׳ד חדש על פי כל התקנות של 2023

תנאי סף להגשה לממד חדש:

- עד 9 מ׳׳ר נטו (רצפת ממד) - 12 מ׳׳ר ברוטו (כולל קירות)

- בתוך קווי בניין

- אדריכל רשום ומהנדס מבנים רשומים

bottom of page